IT Blog

Quick Tips

Hướng dẫn tạo phân vùng Swap trên Centos 7

Swap là phân vùng Ram ảo cho Server của bạn, nó sẽ lấy 1 phần dung lượng của ổ cứng để hoạt động khi Ram của Server gần hết hoặc đến ngưỡng do bạn thiết lập trước.
Chúng ta sẽ dung lệnh dd để tạo swap cho máy chủ. Ở đây chúng ta sẽ tạo vùng Swap với dung lượng 2GB (Các bạn có thể tạo Swap với dung lượng khác với bằng cách thay đổi giá trị count trong câu lệnh)

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2048k

Tiếp theo các bạn tạo phân vùng Swap

mkswap /swapfile

Sau khi tạo phân vùng Swap xong các bạn phải kích hoạt swap. Hệ thống sẽ cảnh báo mức độ quyền của phân vùng swap hiện tại. Các bạn sẽ bỏ qua cảnh bảo này và chỉnh lại ở bước sau

swapon /swapfile

Kiểm tra lại phân vùng Swap đã kích hoạt
swapon -s


Như vậy là bạn đã tạo thành công Swap cho máy chủ. Tuy nhiên khi khởi động lại Server thì phân vùng này sẽ không hoạt động. Để thiết lập swap tự động kích hoạt mỗi khi khởi động lại Server chúng ta sẽ dung lệnh sau:

echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab


Lúc nãy khi kích hoạt swap chúng ta đã bỏ qua cảnh báo bảo mật. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại và thiết lập quyền trên phân vùng swap để tang tính bảo mật hơn

chown root:root /swapfile
chmod 0600 /swapfile


Cuối cùng chúng ta sẽ cấu hình mức độ ưu tiên sử dụng Swap

cat /proc/sys/vm/swappiness (Kiểm tra mức độ Swap hiện tại)
sysctl vm.swappiness=20

(giá trị Swappiness từ 0-100, tương ứng với mức độ ra thật còn lại bao nhiêu %) Ví dụ swappiess=20 tức là khi ram thật còn khoảng 20% thì hệ thống sẽ chuyển sang dùng thêm swap

Cũng giống như việc kích hoạt lại swap khi khởi động lại server thì swappiness cũng cần như thế.
Chúng ta sẽ mở file : vi /etc/sysctl.conf và them vào file dòng lệnh vm.swappiness = 10

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc tạo phân vùng Swap cho server của bạn


				

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *