IT Blog

Network Phần mềm Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu 20.04

Đầu tiên các bạn sẽ update Server Ubuntu hiện tại bằng lệnh
sudo apt update

Tiếp theo đó sẽ cài đặt wget
sudo apt install wget apt-transport-https software-properties-common

Tiếp theo các bạn thực thi lệnh bên dưới
wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add –

sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib”

Sau đó các bạn chạy lệnh dưới để cài Webmin
sudo apt install webmin

Kiểm tra trạng thái của Webmin
sudo systemctl status webmin

Sau khi đã cài đặt Webmin xong các bạn sẽ tiếp tục cài Virtualmin

curl -O http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh và phân quyền cho file vừa tài về

Tiếp theo các bạn chạy sudo ./install.sh để tiến hành cài đặt

Sau khi quá trình cài đặt Virtualmin  thành công các bạn sẽ login vào giao diện Web của Webmin thông qua địa chỉ ip Server (https://ipserver:10000) với username và pass của server

Sau đó các bạn tiếp tục hoàn tất các việc cài đặt cho Webmin theo hướng dẫn sau

Tại đây các bạn có thể chọn Yes nếu Server của các bạn có cấu hình mạnh

Tiếp theo là bước cài đặt password cho database

Chọn cấu hình SQL phù hợp với phần cứng của Server

Để tăng tính bảo mật các bạn chọn Only store hashed passwords

Các bạn nên chọn Enalbe SSL để tăng bảo mật cho Webmin của mình

Sau đó các bạn bấm Next để hoàn thành các cài đặt và sử dụng Webmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *