IT Blog

Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Centos7

Như chúng ta biết rằng PHP là phần quan trọng nhất của các ứng dụng như (WordPress, Joomla, Drupal & Media wiki, v.v.). Ngày nay, hầu hết các ứng dụng trên đều khuyến cáo sử dụng PHP 7 để được có trải nghiệm tốt hơn và tối ưu hóa tài nguyên

Để các đặt các phiên bản PHP 7 chúng ta làm theo hướng dẫn sau:

yum install epel-release yum-utils -y

Tải và cài đặt

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Tùy vào phiên bản PHP7.x mà các bạn muốn sử dụng chúng ta sẽ cấu hình như sau (ở đây OneIT dùng phiên bản PHP 7.1)

yum-config-manager --enable remi-php71

Đối với các bản 7.2,7.3 …. chúng ta sẽ dùng lệnh sau:

yum-config-manager –enable remi-php72
yum-config-manager –enable remi-php73
yum-config-manager –enable remi-php74

Sau bước cấu hình chúng ta sẽ tiếp tục bước cuối để hoàn tất việc cài đặt 

yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql -y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *