IT Blog

Kiến thức Voip

Hướng dẫn cài đặt Email trên FreePBX để gửi thông báo.

Hướng dẫn cài đặt Email trên FreePBX để gửi thông báo.
Các bạn muốn gửi thông báo trên hệ thống FreePBX của bạn. Để cấu hình trên giao diện của web FreePBX thị các bạn phải trả một khoản phí nhất định. Tuy nhiên OneIT có một cách giúp bạn cấu hình thủ công để có thể thực hiện được việc gửi mail cho FreePBX.
Đâu tiên các bạn truy cập vào Server FreePBX và đánh câu lệnh sau vi /etc/postfix/main.cf
Các bạn tìm đến phần relayhost và sửa các thông số như bên dưới (Lưu ý đối với các bạn xài email khác ngoài gmail thì có thể thay đổi lại các thông số tùy theo máy chủ dịch vụ email của các bạn)
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_use_tls = yes
smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic

Sau đó các bạn tạo một file sasl_passwd bằng lệnh vi /etc/postfix/sasl_passwd. Trong file này các bạn khai báo smtp, username, pass của email các bạn.
[smtp.gmail.com]:587 email@gmail.com:password

Sau khi cấu hình xong các bạn lưu file lại và chạy tiếp các lệnh
systemctl reload postfix
postmap /etc/postfix/generic
service postfix restart
Như vậy là các bạn đã cấu hình xong phần gửi mail trên FreePBX. Bây giờ các bạn có thể thiết lập các thông báo sẽ gửi mail như nhận file ghi âm qua ghi, nhận cảnh báo của hệ thống trên FreePBX

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *