IT Blog

Kiến thức VMware ESXi

Hướng Dẫn Upload File ISO Lên VMware ESXi 7.0

  1. Mở bảng điều khiển quản lý của trình ảo hóa VMware ESXi. Trong bảng Navigator chọn Storage.

2. Click chọn datastore.

3. Tiếp tục click chọn Datastore browser.

4. Chọn thư mục chứa file ISO (trong trường hợp bạn chưa có thư mục chứa file, bạn có thể tạo thư mục bằng cách chọn Create directory). Sau đó chọn Upload để tiến hành thực hiện upload file ISO từ máy tính lên VMware ESXi.

5. Chọn file ISO để upload. (Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn 1 lúc nhiều file ISO để upload).

6. Quá trình upload đang được tiến hành và kết thúc sau khi hoàn tất. File ISO được upload sẽ hiển thị trong thư mục chứa file. 

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *