IT Blog

Kiến thức Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 16 trên Ubuntu 22.04 LTS

1. Cập nhật hệ thống

sudo apt update -y && apt upgrade -y

2. Cài đặt các gói phụ thuộc

sudo apt install python3-pip wget python3-dev python3-venv python3-wheel libxml2-dev libpq-dev libjpeg8-dev liblcms2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev libsasl2-dev libldap2-dev build-essential git libssl-dev libffi-dev libmysqlclient-dev libjpeg-dev libblas-dev libatlas-base-dev -y

 

 

3. Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu (Database)

Odoo sử dụng  PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu bổ trợ. Đề cài đặt PostgreSQL, sử dụng câu lệnh:

sudo apt install postgresql -y

Sau khi cài đặt PostgreSQL, chúng ta cần tạo người dùng PostgreSQL và đặt tên là odoo16

sudo su - postgres -c "createuser -s odoo16"

4. Tạo người dùng hệ thống

Bây giờ bạn cần tạo một người dùng hệ thống cho phiên bản Odoo16 và cài đặt mật khẩu cho người dùng này. Để làm điều đó, hãy chạy lệnh này:

sudo useradd -m -d /opt/odoo16 -U -r -s /bin/bash odoo16

sudo passwd odoo16

5. Cài đặt wkhtmltopdf

Wkhtmltopdf là một công cụ dòng lệnh mã nguồn mở hiển thị HTML sang định dạng PDF bằng công cụ kết xuất Qt WebKit. Công cụ này cần thiết để in các báo cáo PDF. Để cài đặt Wkhtmltopdf, chúng ta cần cài đặt gói wkhtmltox.

 Vì gói wkhtmltopdf có trong kho lưu trữ Ubuntu 22.04 không hỗ trợ đầu trang và chân trang, bạn cần tải xuống gói từ Github và cài đặt nó.

Trước khi tải xuống gói wkhtmltox từ Github , cần cài đặt libssl1.1 vì wkhtmltox phụ thuộc vào gói này.

Để cài đặt gói libssl1.1 theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:

sudo wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb

 

sudo dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb

 

Bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt wkhtmltoppdf:

sudo wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6.1-2/wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb

 

sudo chmod +x wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb

sudo apt install ./wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb

 

Tạo liên kết:

ln -s /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/wkhtmltopdf

Kiểm tra xem đã cài đặt thành công hay không:

wkhtmltopdf --version

 

6. Cài đặt và cấu hình Odoo 16

Điều đầu tiên chúng ta cần làm là chuyển sang người dùng odoo16.

su - odoo16

Tài Odoo 16 từ kho lưu trữ Github

git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 16.0 /opt/odoo16/odoo

 

Di chuyển tới thư mục odoo16

cd /opt/odoo16

Sau đó, tạo một môi trường ảo

python3 -m venv myodoo16-venv

Kích hoạt môi trường ảo

source myodoo16-venv/bin/activate

 

Sau đó, chúng ta sẽ cài đặt tất cả các gói phụ thuộc Odoo16. Trước tiên, hãy cài đặt gói wheel:

pip3 install wheel

 

Sau đó, cài đặt các module python được liệt kê trong tệp requirements.txt.

Nhưng trước khi tiến hành cài đặt các phần phụ thuộc khác, chúng ta cần chỉnh sửa tệp requirements.txt để các module khác tương thích với Python 3.10, phiên bản python mặc định của Ubuntu 22.04.

Mở tệp requirements.txt bằng lệnh vim và sửa dòng sau:

vim /opt/odoo16/odoo/requirements.txt

Sửa 2 dòng sau:

gevent==20.9.0 ; python_version > '3.7' and python_version <= '3.9'

greenlet==0.4.17 ; python_version > '3.7' and python_version <= '3.9'

Thành:

gevent>=20.9.0 ; python_version > '3.8'

greenlet>=0.4.17 ; python_version > '3.7'

Nhìn vào gói được đánh dấu, đó là những gói cần được cập nhật, về cơ bản, bạn chỉ cần thiết lập phiên bản gevent greenlet để cài đặt phiên bản tương thích mới nhất nếu phiên bản Python lớn hơn tương ứng với Python 3.7 và Python 3.8.

Bây giờ, sau khi chỉnh sửa tệp requirements.txt, lưu chỉnh sửa và cài đặt các gói phụ thuộc cho Odoo16.

pip3 install -r odoo/requirements.txt

 

Sau khi cài đặt các phụ thuộc, chúng ta cần hủy kích hoạt môi trường ảo

deactivate

(myodoo16-venv) deactivate

Tạo một thư mục cho các chương trình bổ trợ tùy chỉnh

mkdir /opt/odoo16/custom-addons

Thoát người dùng odoo16

exit

Tạo tệp cấu hình của phiên bản Odoo16

sudo vim /etc/odoo16.conf

Thêm các dòng sau vào tệp odoo16.conf

[options]

; This is the password that allows database operations:

admin_passwd = admin_password

db_host = False

db_port = False

db_user = odoo16

db_password = False

xmlrpc_port = 8069

logfile = /var/log/odoo16/odoo.log

addons_path = /opt/odoo16/odoo/addons,/opt/odoo16/custom-addons

Hãy đảm bảo thay đổi “admin_password” thành mật khẩu ưa thích của bạn, sau đó lưu và đóng tệp.

 

Tiếp theo, tạo một thư mục nhật ký

sudo mkdir /var/log/odoo16

Đặt quyền sở hữu thư mục nhật ký cho người dùng odoo16

sudo chown odoo16:root /var/log/odoo16

 

7. Tạo service Odoo systemd

Để dễ dàng quản lý phiên bản Odoo16, chúng ta cần tạo một tệp đơn vị systemd

sudo vim /etc/systemd/system/odoo16.service

Thêm các dòng sau vào tệp odoo16.service

[Unit]

Description=Odoo16

Requires=postgresql.service

After=network.target postgresql.service

[Service]

Type=simple

SyslogIdentifier=odoo16

PermissionsStartOnly=true

User=odoo16

Group=odoo16

ExecStart=/opt/odoo16/myodoo16-venv/bin/python3 /opt/odoo16/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo16.conf

StandardOutput=journal+console

[Install]

WantedBy=multi-user.target

 

Lưu và đóng tệp và tải lại daemon systemd để áp dụng các thay đổi

sudo systemctl daemon-reload

Khởi động và kích hoạt dịch vụ Odoo16

sudo systemctl enable --now odoo16

Kiểm tra trạng thái của dịch vụ Odoo16

sudo systemctl status odoo16

 

Cuối cùng, bạn sẽ có thể truy cập phiên bản odoo16 của mình tại http: // your_address:8069 (Lưu ý: “Master Password” chính là mật khẩu được tạo trong file odoo16.conf đã tạo ở trên)

Kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách cài đặt Odoo 16 Community trên Ubuntu 22.04 LTS. Nếu bạn có thắc mắc, đừng ngại để lại bình luận và chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp.

Cảm ơn bạn và hy vọng bạn thích hướng dẫn của oneit.com.vn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *