IT Blog

Quick Tips

Tạo cảnh báo qua Email khi User Remote vào máy chủ Windows

Việc giám sát các remote kết nối tới Server bạn sẽ đơn giản hơn khi kết hợp với thông báo có user remote tới máy chủ qua email

Đầu tiên login vào Windows Server. Sau đó mở Windows Task Scheduler. Chọn Create Task.
Tạo cảnh báo qua Email khi User Remote vào máy chủ Windows
Tại Tab General chúng ta sẽ cấu hình một vài thông số liên quan đến Tên, User …

Sau đó chúng ta chuyển sang tab Triggers và chọn New để thêm mới

Sau đó chọn On connection to user session.

Bước tiếp theo chúng ta chuyển sang thẻ Action và chọn New

Ở đây mình dùng Powershell để gửi mail nên sẽ chọn tới tới Powershell Script

Sau đó chúng ta qua mục Condition và bỏ tick ở mục Power (Tùy chọn)

Sau đó qua mục Setting và chọn Run anew instance in paralle

Cuối cùng sẽ nhập tài khoản admin để hoàn thành việc tạo task

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *