IT Blog

Linux

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Crontab trên CentOS

Crontab trên linux sẽ giúp các bạn chạy các câu lệnh hoặc file script hệ thống một cách tự động theo thời gian đã định trước.
Để mở crontab từ command line của server chúng ta gõ crontab -e. Hệ thống sẽ mở file định nghĩa các crontab của bạn. Từ cửa sổ này chúng ta có thể thêm các dòng crontab mới vào. Trong bài viết này mình sẽ tạo Crontab reboot server vào lúc 3h sáng mỗi ngày thứ 2,4,6
0 3 * * mon,wed,fri root /usr/sbin/reboot
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Crontab trên CentOS
Cấu trúc của câu lệnh Crontab như sau
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Crontab trên CentOS
1: Phút
2: Giờ
3: Ngày trong tháng (1-31)
4: Tháng (1-12)
5: Ngày trong tuần (0-6 hoặc mon,tue,wed,thu,fri,sat,sun)
6: User tài khoản
7: Câu lệnh thực thi
Ví dụ
0 3 * * mon,wed,fri root /usr/sbin/reboot (Sẽ thực thi lệnh reboot vào lúc 3h sáng các ngày 2,4,6 trong tuần)
Sau khi cấu hình crontab xong chúng ta sẽ khởi động lại crontab
sudo systemctl restart crond.service
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Crontab trên CentOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *