IT Blog

Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 17 trên hệ điều hành Ubuntu 23.10

Trong bài viết OneIT sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Odoo 17 trên hệ điều hành Ubuntu 23.10 một cách nhanh chóng và chính xác

  1. Cập nhật hệ thống

sudo apt update -y && apt upgrade -y

  1. Cài đặt các gói phụ thuộc

sudo apt install python3-pip wget python3-dev python3-venv python3-wheel libxml2-dev libpq-dev libjpeg8-dev liblcms2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev libsasl2-dev libldap2-dev build-essential git libssl-dev libffi-dev libmysqlclient-dev libjpeg-dev libblas-dev libatlas-base-dev -y

  1. Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu (Database)

Odoo sử dụng  PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu bổ trợ. Đề cài đặt PostgreSQL, sử dụng câu lệnh:

sudo apt install postgresql -y

Sau khi cài đặt PostgreSQL, chúng ta cần tạo người dùng PostgreSQL và đặt tên là odoo17

su – postgres -c “createuser -s odoo17”

Đăng nhập vào tài khoãn postgres và thực hiện thêm mật khẩu cho người dùng odoo17 trong database

sudo -i -u postgres

psql

alter user odoo17 with password ‘odoo17’;

Sử dụng lệnh \q và exit để thoát đăng nhập user postgres.

  1. Cài đặt wkhtmltopdf

Wkhtmltopdf là một công cụ dòng lệnh mã nguồn mở hiển thị HTML sang định dạng PDF bằng công cụ kết xuất Qt WebKit. Công cụ này cần thiết để in các báo cáo PDF. Để cài đặt Wkhtmltopdf, chúng ta cần cài đặt gói wkhtmltox.

 Vì gói wkhtmltopdf có trong kho lưu trữ Ubuntu 23.10 không hỗ trợ đầu trang và chân trang, bạn cần tải xuống gói từ Github và cài đặt nó.

Trước khi tải xuống gói wkhtmltox từ Github , cần cài đặt libssl1.1 vì wkhtmltox phụ thuộc vào gói này.

Để cài đặt gói libssl1.1 theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:

wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb

 

dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb

 

Bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt wkhtmltoppdf:

wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6.1-2/wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb

 

chmod +x wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb

apt install ./wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb

 

Tạo liên kết:

ln -s /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/wkhtmltopdf

Kiểm tra xem đã cài đặt thành công hay không:

wkhtmltopdf –version

  1. Cài đặt và cấu hình Odoo 17

Trước tiến, tạo thư mục odoo17 trong thư mục /home để lưu trữ các file odoo tải từ github. Sau đó tiến hành tải về bằng các câu lệnh sau:

mkdir /home/odoo17

git clone https://www.github.com/odoo/odoo –depth 1 –branch 17.0 /home/odoo17

 

Di chuyển tới thư mục odoo17

cd /home/odoo17

Tạo môi trường ảo để cài đặt các gói phụ thuộc cho odoo17

python3 -m venv env

source env/bin/activate

pip3 install wheel

pip3 install -r requirements.txt

 

 

Sau khi cài đặt các phụ thuộc, chúng ta cần hủy kích hoạt môi trường ảo

deactivate

Tạo một thư mục cho các chương trình bổ trợ tùy chỉnh

mkdir /home/odoo17/custom-addons

Tạo tệp cấu hình của phiên bản odoo17

sudo mkdir /home/odoo17/config/

vim /home/odoo17/config/odoo.conf

Thêm các dòng sau vào tệp odoo.conf

[options]

; This is the password that allows database operations:

admin_passwd = admin_password

db_host = localhost

db_port = 5432

db_user = odoo17

db_password = odoo17

xmlrpc_port = 8017

logfile = /var/log/odoo17/odoo.log

addons_path = /home/odoo17/odoo/addons, /home/odoo17/addons, /home/odoo17/custom-addons

Hãy đảm bảo thay đổi “admin_password” thành mật khẩu ưa thích của bạn, sau đó lưu và đóng tệp.

Tiếp theo, tạo một thư mục lưu trữ nhật ký cho odoo17

mkdir /var/log/odoo17

  1. Tạo service Odoo systemd

Để dễ dàng quản lý phiên bản odoo17, chúng ta cần tạo một tệp đơn vị systemd

vim /etc/systemd/system/odoo17.service

Thêm các dòng sau vào tệp odoo17.service

[Unit]

Description=Odoo17

Requires=postgresql.service

After=network.target postgresql.service

[Service]

Type=simple

SyslogIdentifier=odoo17

PermissionsStartOnly=true

User=root

Group=root

ExecStart=/home/odoo17/env/bin/python3 /home/odoo17/odoo-bin -c /home/odoo17/config/odoo.conf

StandardOutput=journal+console

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Lưu và đóng tệp và tải lại daemon systemd để áp dụng các thay đổi

systemctl daemon-reload

Khởi động và kích hoạt dịch vụ odoo17

systemctl enable –now odoo17

Kiểm tra trạng thái của dịch vụ odoo17

systemctl status odoo17.service

Cuối cùng, bạn sẽ có thể truy cập phiên bản odoo17 của mình tại http: // your_address:8017 (Lưu ý: “Master Password” chính là mật khẩu được tạo trong file odoo.conf đã tạo ở trên)

Kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách cài đặt odoo 17 Community trên Ubuntu 23.10. Nếu bạn có thắc mắc, đừng ngại để lại bình luận bên dưới bài viết này.

Cảm ơn bạn và hy vọng bạn thích hướng dẫn của oneit.com.vn!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *