IT Blog

Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên hệ điều hành Ubuntu

Trong bài viết OneIT sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Odoo 14 trên hệ điều hành Ubuntu 18.04 một cách nhanh chóng.

Đầu tiên tiến hành update OS:

$ sudo apt update
$ sudo apt upgradeTiến hành cài đặt các gói tools require của Odoo

$sudo apt install git python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv \
python3-wheel libfreetype6-dev libxml2-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev \
python3-setuptools node-less libjpeg-dev zlib1g-dev libpq-dev \
libxslt1-dev libldap2-dev libtiff5-dev libjpeg8-dev libopenjp2-7-dev \
liblcms2-dev libwebp-dev libharfbuzz-dev libfribidi-dev libxcb1-dev

Tiến hành thêm mới 1 user để khởi chạy dịch vụ Odoo 14 cùng với home directory tương ứng làm môi trường để chứa và chạy. Trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng là “odo14”

sudo useradd -m -d /opt/odoo14 -U -r -s /bin/bash odoo14

Tiến hành cài đặt Postgresql

$ sudo apt install postgresql

Sau khi quá trình cài đặt PosgreSQL hoàn tất, tiến hành tạo mới user hệ thống PostgreSQL với cùng tên user đã được khởi tạo trước đó là “odoo14”

$ sudo su - postgres -c "createuser -s odoo14"

Quá trình bên dưới là quá trình cài đặt thư viện wkhtmltopdf , thư viện này có thể cài đặt sau và là một tùy chọn.

$ sudo wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.deb
$ sudo apt install ./wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.debSau khi hoàn tất cài đặt, ta bắt đầu tiến hành cài đặt và cấu hình Odoo14.
Với việc cài đặt Odoo 14, để chắc rằng việc setup được thực hiện dưới quyền và đường dẫn của user “odoo14” ta tiến hành chuyển account bằng lệnh

$ sudo su - odoo14

Sau đó tiến hành download source code Odoo 14

$ git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 14.0 /opt/odoo14/odoo

Bước tiếp theo, ta tiến hành tạo môi trường Python ảo cho Odoo thực hiện:

$ cd /opt/odoo14
$ python3 -m venv odoo-venv

Tiếp tục cài đặt các Python Modules yêu cầu thông qua pip3

$ source odoo-venv/bin/activate
(venv) $ pip3 install wheel
(venv) $ pip3 install -r odoo/requirements.txt
(venv) $ deactivate


Tạo mới 1 thư mục dùng để chứa các add-ons được cung cấp bởi nhà cung cấp thứ 3, hoặc add-ons do chính các bạn tự phát triển. Lưu ý việc tạo thực mục cũng như đường dẫn này là tùy thuộc vào bạn.

$ mkdir /opt/odoo14/odoo-custom-addons

Sau khi hoàn tất, trở về lại user ban đầu để tiến hành cài đặt services.

$ exit

Bước tiếp theo, tiến hành tạo mới 1 file Odoo config, nhiệm vụ dùng để khai báo các thông tin cấu hình liên quan đến Instance Odoo.

sudo nano /etc/odoo14.conf

Nội dung trong file odoo14.conf như bên dưới:

[options]
; This is the password that allows database operations:
admin_passwd = OneIT_P@ssW0rd
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo14
db_password = False
addons_path = /opt/odoo14/odoo/addons,/opt/odoo14/odoo-custom-addons

Ghi chú: admin_password bạn có thể tùy chỉnh password theo mong muốn của bạn. Password này chính là Master Password sau này để Tạo mới 1 DB trên giao diện của Odoo.

Tới đây đã hoàn tất cơ bản việc cài đặt Odoo trên WSL. Để tiến hành thực hiện chạy Odoo ta thực hiện hiện câu lệnh sau:

$ sudo su - odoo14
$ cd /opt/odoo14/odoo
$ ./odoo-bin -c /etc/odoo14.conf

Để login vào Odoo Instance, truy cập vào đường dẫn sau: http://locahost:8069 hoặc http://[IP-Local]:8069

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *