IT Blog

Quick Tips

Hướng dẫn nâng cấp (MySQL) MariaDB 5.5 lên 10.3 trên Centos7

Nâng cấp MariaDB (MySQL) sẽ giúp cho các bạn cải thiện tốc độ, tính năng cũng như nâng mức độ bảo mật cho Database của bạn
Đầu tiên các bạn kiểm tra version của MySQL trên server của các bạn bằng câu lệnh
mysql -V

Thêm MariaDB 10.3 Repository
vi /etc/yum.repos.d/maria10-3.repo
và thêm đoạn text sau vào file
# MariaDB 10.3 CentOS repository list – created 2018-11-19 23:14 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb] name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Hướng dẫn nâng cấp (MySQL) MariaDB 5.5 lên 10.3 trên Centos7
Tiếp theo tiến hành upgrade MariaDB
yum -y upgrade maria*
Hướng dẫn nâng cấp (MySQL) MariaDB 5.5 lên 10.3 trên Centos7
Sau đó khởi động lại mariadb
systemctl restart mariadb

Hướng dẫn nâng cấp (MySQL) MariaDB 5.5 lên 10.3 trên Centos7

Kiểm tra lại phiên bản MariaDB các bạn sẽ thấy chúng đã được nâng cấp lên phiên bản 10.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *