IT Blog

Odoo Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt Nginx và SSL cho Odoo 14 trên Centos 8

Như các bạn đã biết Nginx sẽ giúp tối ưu hiệu suất cho việc truy cập, xử lý yêu cầu và SSL sẽ nâng cao tính bảo mật cho Odoo 14 của bạn. Do đó bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt thêm 2 thành phần này nhằm tối ưu Odoo 14 của bạn.

Đầu tiên các bạn phải chuẩn bị  Server đã cài đặt Odoo 14
Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên CentOS 8

Tiếp theo chúng ta kết nối vào Server sẽ cài đặt Nginx bằng câu lệnh như sau:

dnf install nginx -y
systemctl enable --now nginx

Hướng dẫn cài đặt Nginx và SSL cho Odoo 14 trên Centos 8

Hướng dẫn cài đặt Nginx và SSL cho Odoo 14 trên Centos 8

Cài đặt công cụ Cert-boot

wget https://dl.eff.org/certbot-auto
chmod +x certbot-auto
sudo mv certbot-auto /usr/local/bin/certbot-auto

Hướng dẫn cài đặt Nginx và SSL cho Odoo 14 trên Centos 8

Tiếp theo chúng ta tạm dừng dịch vụ Nginx

systemctl stop nginx

Sau đó chúng ta tạo CA. Lưu ý phần domain và email các bạn dùng chính domain và email của các bạn

export DOMAIN="odoo14.oneit.com.vn"
export EMAIL="info@oneit.com.vn"
sudo /usr/local/bin/certbot-auto certonly --standalone -d ${DOMAIN} --preferred-challenges http --agree-tos -n -m ${EMAIL} --keep-until-expiring

Hướng dẫn cài đặt Nginx và SSL cho Odoo 14 trên Centos 8

Bước tiếp theo chúng ta phải tạo một file cấu hình Odoo trên Nginx và thêm đoạn code màu cam vào file cấu hình

vi /etc/nginx/conf.d/odoo.conf

# Odoo Upstreams
upstream odooserver {
server 127.0.0.1:8069;
}

# http to https redirection
server {
listen 80;
server_name odoo14.oneit.com.vn;
return 301 https://odoo14.oneit.com.vn$request_uri;
}

server {
listen 443 ssl;
server_name odoo14.oneit.com.vn;
access_log /var/log/nginx/odoo_access.log;
error_log /var/log/nginx/odoo_error.log;

# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/odoo14.oneit.com.vn/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/odoo14.oneit.com.vn/privkey.pem;
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/odoo14.oneit.com.vn/chain.pem;

# Proxy settings
proxy_read_timeout 720s;
proxy_connect_timeout 720s;
proxy_send_timeout 720s;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

# Request for root domain
location / {
proxy_redirect off;
proxy_pass http://odooserver;
}

# Cache static files
location ~* /web/static/ {
proxy_cache_valid 200 90m;
proxy_buffering on;
expires 864000;
proxy_pass http://odooserver;
}

# Gzip Compression
gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml application/json application/javascript;
gzip on;
}

Lưu ý các bạn cần thêm dòng proxy_mode = True và file /etc/odoo.conf

Hướng dẫn cài đặt Nginx và SSL cho Odoo 14 trên Centos 8

Kiểm tra trạng thái và khởi động lại Ngnix

nginx -t
systemctl restart nginx

Hướng dẫn cài đặt Nginx và SSL cho Odoo 14 trên Centos 8

Bây giờ các bản hãy thử login và domain của mình mới tao và kiểm tra xem nó đã hoạt động chưa:

Hướng dẫn cài đặt Nginx và SSL cho Odoo 14 trên Centos 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *