IT Blog

Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt IP tĩnh trên Centos

Các Server thì nên được cài đặt IP tĩnh để chạy các dịch vụ. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập IP tĩnh trên Centos 7.

Việc đâu tiên các bạn cần làm là xác định các card mạng có trong Server của mình, sau đó xác định card mạng mà mình muốn chỉnh sửa. Chúng ta sẽ dùng lệnh ifconfig để hiện các thông tin cần biết này (Trong trường hợp các bạn gõ ifconfig mà server báo command not found thì các bạn cần cài lên net-tool bằng lệnh yum install net-tools)

Như kết quả show ở hình trên, chúng ta sẽ cài đặt IP tĩnh cho card mạng ens33. Tiếp theo chúng ta sẽ mở file cấu hình card mạng ens33 bằng câu lệnh bên dưới để cấu hình IP tĩnh cho card mạng này

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 (lưu ý các bạn cũng có thể thay thế vi bằng vim hoặc nano)

Sau đó chúng ta điền các thông tin về IP tĩnh vào

IPADDR=địa chỉ ip của bạn
PREFIX=Lớp mạng
GATEWAY=IP của gateway, router của bạn

Sau khi thêm vào file các bạn lưu lại file cấu hình và khởi động lại máy.
Sau đó các bạn login và server bằng địa chỉ mới và xem lại ip đã được cấu hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *