IT Blog

Odoo

Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên Nginx cho Odoo chạy Ubuntu

SSL là một trong những yếu tố bảo mật phải có hiện nay nhằm bảo về người dùng và hệ thống của bạn tránh khỏi các nguy cơ nghe lén, đánh cắp password hiện này. Hãy cùng OneIT cài đặt SSL cho hệ thống Odoo của bạn nhé

Đầu tiên các bạn cài đặt Snapd

sudo apt install snapd

Hướng dẫn cài đặt SSL Let's Encrypt trên Nginx cho Odoo chạy Ubuntu

Đảm bảo rằng phiên bản snapd của bạn được cập nhật mới nhất

sudo snap install core; sudo snap refresh core

Hướng dẫn cài đặt SSL Let's Encrypt trên Nginx cho Odoo chạy Ubuntu

Gỡ bỏ các certbot-auto and any Certbot OS hiện đang có

sudo apt-get remove certbot

Hướng dẫn cài đặt SSL Let's Encrypt trên Nginx cho Odoo chạy Ubuntu

Cài đặt Cerbot

sudo snap install --classic certbot

Hướng dẫn cài đặt SSL Let's Encrypt trên Nginx cho Odoo chạy Ubuntu

Thực hiện dòng lệnh sau để chắc chắn rằng Cerbot có thể chạy được

sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

Hướng dẫn cài đặt SSL Let's Encrypt trên Nginx cho Odoo chạy Ubuntu

Chạy câu lệnh dưới để lấy chứng chỉ SSL và Cerbot sẽ chỉnh sửa và bật https trên file cấu hình Nginx

sudo certbot --nginx

hoặc chỉ dùng lệnh

sudo certbot certonly --nginx

chỉ để lấy chứng chỉ

Kiểm tra Certbot tự đồng xin lại chứng chỉ SSL

sudo certbot renew --dry-run

Hướng dẫn cài đặt SSL Let's Encrypt trên Nginx cho Odoo chạy Ubuntu
Như vậy là các bạn đã hoàn thành việc cài đặt SSL LetEncrypt cho Nginx trên hệ điều hành Ubuntu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *